Vedtægter for FyensKøreSelskab

§1
Selskabets formål er at fremme den aktive kørsel med hestekøretøjer.

§2
Som medlem kan optages enhver, som er interesseret i kørsel, og som vil virke til fremme af foreningens formål. 

§3
Medlemskab fornyes årligt ved indbetaling af kontingent.

§4
Som medlem kan optages enkeltpersoner og familier inklusive børn under 18 år.

§4A
Der optages Junior medlemmer, til og med det 21 fyldte år u/køresporten.

§4.B
Passivt medlemskab med Køresporten: Man kan, som passivt medlem, ikke deltage i FEI stævner. Man kan deltage i
arrangementer uden hest, dvs. i klubaften, ferieugen, generalforsamling.

§5
Bestyrelsen kan afvise at forny et medlemskab. Bestyrelsen kan foretage eksklusion af et medlem, når dets optræden – i
eller udenfor selskabet – er, eller har været, af en sådan art, at selskabets værdighed ville lide skade, hvis eksklusionen
ikke fandt sted. Medlemmet kan indanke beslutningen for generalforsamlingen, der stadfæster eller forkaster bestyrelsens
beslutning. 

§6
Kontakten mellem bestyrelsen og medlemmer foregår via foreningens årlige medlemsblad, hjemmesiden, samt gennem
det landsdækkende blad "Køresporten". Pligten til at udsende meddelelser og "Køresporten" ophører såfremt
medlemskontingentet ikke er betalt til tiden.

§7
Bestyrelsen kan indstille udnævnelse af æresmedlemmer til generalforsamlingens godkendelse. Æresmedlemmer er
fritaget for kontingent, men de har samme rettigheder som andre personlige medlemmer. 

§8
Selskabets interesser varetages af generalforsamlingen, bestyrelse og revisorer. Selskabet er medlem af Dansk Køre
Forbund (herefter forkortet DKF), associeret Dansk Ride Forbund under Dansk Idrætsforbund. Selskabet og dets
medlemmer er derfor forpligtet til at rette sig efter DKF's vedtægter, reglementer og bestemmelser.

§16
10 medlemmer kan fremsætte anmodning om ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen eller generalforsamlingen kan fastsætte
ekstraordinær generalforsamling. Anmodning skal være ledsaget af forslag til dagsorden. Medlemmerne indkaldes senest 20 dage
efter anmodningen er modtaget af formanden Bestyrelsen

§17
Selskabet ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, af hvilken den ene er selskabets formand. Bestyrelsen vælges af
generalforsamlingen. Der vælges desuden 2 suppleanter

§18
Hvert bestyrelsesmedlem vælges for 2 år ad gangen. To bestyrelsesmedlemmer afgår efter tur i lige år og tre bestyrelsesmedlemmer
afgår efter tur i ulige år. Indtræder suppleanter i bestyrelsen i årets løb, afgår vedkommende det år, hvor den som vedkommende
erstatter, ville være på valg. Genvalg kan finde sted.

§19
Bestyrelsen konstituere sig selv og fastsætter selv sine forretningsorden. Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal.
Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen vælger 2 repræsentanter, der skal deltage i
hovedbestyrelsesmøderne. Såfremt bestyrelsens valgte repræsentant (er) til DKF eller tillige er medlem (mer) af selskabets bestyrelse,
deltager de i dennes møder uden stemmeret.

§20
Bestyrelsen har ansvaret for selskabets daglige drift og kan søge sagkyndig bistand i fornødent omfang.

§21
Tre af bestyrelsens medlemmer, hvoraf den ene er formanden, kan i foreningen indgå for selskabet bindende retshandlinger.

§22
Bestyrelsen kan knytte medlemmer til sig som kommitterede, der kan udføre opgaver efter bestyrelsens beslutning

§23
Kontingentet fastsættes årligt af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling og behandles under punktet regnskabsaflæggelse

§24
Der påhviler bestyrelsen at føre regnskab over foreningens indtægter og udgifter. Regnskabsåret afsluttes den 30. september.

§25
Revisorer vælges for 2 år af generalforsamlingen (1 på valg hvert år). Genvalg kan finde sted.

§26
Årsregnskabet indstilles revisorerne senest 14 dage før generalforsamlingen.

§27
Revisorerne skal gennemgå regnskabet kritisk og talmæssigt og forvisse sig om at de anførte aktiver er til stede.

§28
Selskabets vedtægter ændres ved simpelt stemmeflertal på en generalforsamling og er herefter gældende for selskabet.

§29
Opløsning af selskabet kan finde sted, dersom 2/3 af de ved en generalforsamling tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget
og at der ved en efterfølgende generalforsamling opnås simpelt stemmeflertal for forslaget blandt de tilstedeværende medlemmer.
Selskabets midler tildeles ved selskabets opløsning Dansk Køre Forbund.

Revideret oktober 2015